Respect King
Daily English Reflex
Daily English Reflex

หากคุณอยากรู้ว่าคุณพูดภาษาอังกฤษถูกหูเจ้าของภาษาหรือไม่ บททดสอบชุดนี้จะทำให้คุณทราบว่าคุณสามารถสร้างบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติได้แค่มากไหน